Disclaimer

“Stichting Scherp” verleent u hierbij toegang tot stichtingscherp.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
Stichting Scherp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting Scherp spant zich in om de inhoud van stichtingscherp.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op stichtingscherp.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Scherp.
Voor op stichtingscherp.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Scherp nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Scherp.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Scherp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.